ru 
ru 
Menu

EVRAZ NIKOM

EVRAZ NIKOM is a proud producer of ferrovanadium (FeV) and aluminothermic slag (Al2O3) since 1993. We offer high quality products to our customers with variety of packaging options. We are one of the top performing companies in the Czech Republic, stable employer in our region who highly values all its employees and suppliers. All our activities are performed with high safety standards with minimal impacts to the environment.

Produced in 2020
4000 mtV of ferrovanadium
9500 MT of slag

EVRAZ NIKOM, a.s. is the most effective European manufacturer of ferrovanadium supplying worldwide leading steel producers with premium quality materials. We are located 30km southwest from Prague, the Czech Republic. Our hometown Mnisek pod Brdy is surrounded by a beautiful scenery of wooded highlands with numerous tourist attractions.

The company was established in 1993 as NIKOM a.s. by privatising the former metalworks Kovohute Mnisek, its ferrovanadium part respectively. That time, the new Japanese investors brought technology know-how of cost effective aluminothermic process. In 2007, NIKOM a.s. joined EVRAZ Group, the vertically integrated steel producer, who also operates vanadium rich iron ore mines — the key source of V-bearing raw material to our operations. Then in 2011, we adopted our new company name EVRAZ NIKOM, a.s.

(Ferro)Vanadium is widely used to strengthen the steel. Various steel alloys contain permilles to tenths of percent of Vanadium. Our market share reaches 8% of the total Vanadium world consumption. Just imagine, how many steel structures, pipes, railways, machines, vehicles, mobile phones, many other steel tools across the globe contain a piece from our small hometown.

Our main focus is on health & safety of all our personnel and on minimising impact to the environment. Every year, we complete several initiatives to improve our work habits, easier the work, making it more safe and to reduce the environmental burden. We want our staff to be safe at home after each shift and experience no negative health signs after working for us. We already achieved to run a waste-less technology where all output materials are either sold for further use or recycled internally.

Extra efforts are spent on assuring supreme quality of our products. We have long term relationships with our key suppliers, who fully understand our needs and thus can provide us with high quality feed materials. It is the stable feed which leads to stable technology and thus premium quality output. We proudly hear our clients asking for “Nikom quality ferrovanadium”.

A by-product of our main stream is aluminothemic slag. Due to its thermo-resistance properties, it is successfully applied in manufacturing refractory materials.

Ferrovanadium (FeV) with typical chemistry
V 45-85%
Al > 1,0%
Mn < 2,0%
Cu < 0,25%
Si < 1,5%
C < 0,3%
S < 0,05%
P < 0,05%
Sizes between 0 and 60mm
Packaging from 5kg bags/cans upto 250kg drums or 1MT bigbags
Aluminothermic slag with typical chemistry
Al2O3 60% min
CaO 10-20%
MgO 10-20%
V 2,0% max (typically 1,5%)
Sizes crushed between 0 and 60mm, or bulk 0-500mm
Packaging 1MT bigbags or bulk
TOH with typical chemistry
Al2O3 60% min
MgO 10-20%
V 5,0% max (typically 1-3%)
Size 0-1 мм
Packaging 500kg bigbags

We also offer spent concrete of our refractories, which is produced from our aluminothermic slag and a high purity calcium aluminate binder.

There are currently no vacant positions. However, if you are interested to extend your carrier with EVRAZ NIKOM in the near future, please send your motivation letter and CV to nikom@evraznikom.cz. We will reply to all candidates and discuss any foreseen options.

Společnost EVRAZ NIKOM je již od roku 1993 hrdým výrobcem ferovanadu (FeV) a aluminotermické strusky (Al2O3). Svým zákazníkům nabízíme vysoce kvalitní produkty, které jsou k dispozici v různém balení. Jsme jednou z nejvýkonnějších společností v České republice a stabilním zaměstnavatelem v našem region. Vysoce si ceníme všech našich zaměstnanců a dodavatelů. Při veškeré naší činnosti uplatňujeme přísné bezpečnostní standardy s minimálními dopady na životní prostředí.

Vyrobeno v roce 2020
4000 mtV ferovanadu
9500 MT strusky

O nás

Společnost EVRAZ NIKOM, a. s. je nejefektivnějším evropským výrobcem ferovanadu, který dodává vysoce kvalitní materiály předním světovým výrobcům oceli. Naše společnost sídlí v České republice, 30 km jihozápadně od Prahy. Město Mníšek pod Brdy, kde působíme, je obklopeno nádhernou scenérií zalesněné vysočiny s četnými turistickými atrakcemi.

Společnost vznikla v roce 1993 jako NIKOM a. s. privatizací bývalého metalurgického závodu Kovohutě Mníšek — jeho části na výrobu ferovanadu. Technologické know-how nákladově efektivního aluminotermického procesu tehdy poskytli noví japonští investoři. V roce 2007 pak byla společnost NIKOM a. s. zakoupena skupinou EVRAZ, vertikálně integrovaným výrobcem oceli, který mimo jiné provozuje doly železné rudy bohaté na vanad, což je klíčový zdroj suroviny pro naše provozy. V roce 2011 naše společnost přijala nový název EVRAZ NIKOM, a. s.

(Fero)vanad je široce používán k dosažení vyšší pevnosti oceli. Různé slitiny oceli obsahují promile až desetiny procenta vanadu. Naše společnost dodává na trh 8 % z celkové spotřeby vanadu. Jen si představte, kolik ocelových konstrukcí, trubek, kolejí, strojních zařízení, vozidel, mobilních telefonů a různých ocelových nástrojů na celém světě obsahuje kousek z našeho malého města!

Naší hlavní prioritou je zdraví a bezpečnost všech našich zaměstnanců a minimalizace dopadů na životní prostředí. Každoročně realizujeme několik iniciativ zaměřených na zlepšení našich pracovních návyků, usnadnění práce, zvýšení její bezpečnosti a snížení zátěže životního prostředí. Přejeme si, aby se naši zaměstnanci vraceli z práce domů v pořádku a ani v budoucnu, po případném ukončení vzájemné spolupráce, neměli z působení v naší firmě žádné negativní následky. Podařilo se nám zavést bezodpadovou výrobní technologii, kdy se veškeré výstupní materiály buď prodávají k dalšímu využití nebo se interně recyklují.

Zvláštní úsilí věnujeme zajištění nejvyšší kvality našich produktů. Vybudovali jsme si dlouhodobé vztahy s našimi klíčovými dodavateli, kteří plně chápou naše potřeby a mohou nám tak poskytovat vysoce kvalitní vstupní suroviny. Stabilní přísun surovin zajišťuje stabilní technologii a tím produkci špičkové kvality. Jsme hrdí na to, když naši klienti žádají „ferovanad kvality Nikom”.

Druhotným produktem naší výroby je aluminotermická struska. Díky své tepelné odolnosti se úspěšně používá při výrobě žáruvzdorných materiálů.

Výrobky

Ferovanad (FeV) ve standardním chemickém složení
V 45-85%
Al > 1,0%
Mn < 2,0%
Cu < 0,25%
Si < 1,5%
C < 0,3%
S < 0,05%
P < 0,05%
Kusovost v rozmezí 0–60 mm
Balení pytlíky / plechovky od 5 kg až po sudy á 250 kg nebo big-bagy á 1 t.
Aluminotermická struska ve standardním chemickém složení
Al2O3 60% min
CaO 10-20%
MgO 10-20%
V 2,0% max (obvykle 1,5%)
Kusovost drcená 0–60 mm nebo hrubá 0–500 mm
Balení big-bagy á 1 t nebo volně ložená
Technický oxid hlinitý (TOH) ve standardním chemickém složení
Al2O3 60% min
MgO 10-20%
V 5,0% max (obvykle 1-3%)
Kusovost 0-1 мм
Balení big-bagy o hmotnosti 500 kg

Nabízíme také použitý žáruvzdorný beton, který se vyrábí z naší aluminotermické strusky a vysoce čistého hlinitanového pojiva.

Kariéra

Momentálně neevidujeme žádné volné pracovní pozice. Máte-li však zájem rozšířit v blízké budoucnosti řady pracovníků společnosti EVRAZ NIKOM, zašlete motivační dopis spolu s životopisem na adresu nikom@evraznikom.cz. Všem uchazečům odpovíme a projednáme s nimi případné možnosti.

Dokumentace

Držíme   COVID-19 under control
Držíme COVID-19 under control

Ačkoli se v celosvětovém měřítku řadí Česká republika k zemím s malou úspěšností eliminovat virus COVID-19 ve společnosti, nám se dlouhodobě daří bránit šíření viru v naší firmě. Pokud bychom vypočítávali reprodukční číslo přenosu nákazy pouze v rámci firmy, pohybovali bychom se v celkovém průměru na hodnotě R = 0,07.

Společnost EVRAZ NIKOM, a. s. považuje COVID-19 za vážnou hrozbu pro zdraví všech našich zaměstnanců a jejich rodin, stejně tak za vysoké riziko, které může být příčinou přerušení stability naší výroby a dodávek našim zákazníkům. Ve všech našich zařízeních se povinně používají obličejové masky a dezinfekční prostředky na ruce, probíhá každodenní čištění a dezinfekce, ve společných prostorách se udržuje bezpečná vzdálenost. Každý týden naši zaměstnanci a stálí dodavatelé podstupují PCR testy přímo na pracovišti. Od počátku epidemie do ledna 2021 jsme měli pozitivně testovaných již 27 % našich zaměstnanců, avšak pouze ve dvou případech došlo k přenosu viru na pracovišti.

Adresa: Pražská 900, 25210 Mníšek pod Brdy, Česká Republika
Telefon: +420 318-592-190
ID datové schránky: m7ruma5
IČO: 46356711
DIČ: CZ46356711

EVRAZ NIKOM, a. s., společnost založená podle práva České republiky, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 2220.